Towarzystwo Przyjaciół Kleczkowa i Okolic zostało powołane do życia na zjeździe założycielskim 22 sierpnia 2010 roku, a do Krajowego Rejestru Sądowego wpisane 5 listopada 2010 roku pod numerem 0000369665.  Pomysł jego powołania zrodził się w trakcie przygotowań do I Zjazdu Absolwentów Szkoły Podstawowej w Kleczkowie, a manifestem stała sięwydana z okazji zjazdu książka „Kleczkowo - wieś na skraju Mazowsza – wczoraj idziś”.

 

 

 

Cele Towarzystwa :    

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Kleczkowa i okolic,

ochrona miejscowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,

aktywizacja okolicznej ludności.

 

 

 

 

 

 Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:

 • inicjowanie i wspieranie  badań naukowych dotyczących dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Kleczkowa i okolic,
 • promowanie walorów turystycznych Kleczkowa i okolic oraz tworzenie bazy turystycznej (w tym szlaków turystycznych),
 • wspieranie działalności artystycznej poprzez promowanie miejscowych artystów, organizowanie wystaw, koncertów i plenerów,
 • czynną ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
 • gromadzenie zbiorów bibliotecznych i muzealnych,
 • wspieranie działalności Szkoły Podstawowej w Kleczkowie, lokalnychjednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Publicznej w Kleczkowie,
 • wsp ieranie Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Kleczkowie w działaniach na rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego,
 • wspieranie działalności gospodarczej okolicznych mieszkańców poprzez pomoc w uzyskiwaniu środków na działalność gospodarczą bezpłatną reklamę tejże działalności,
 • współpracę z
  • instytucjami naukowymi oraz oświatowymi,
  • stowarzyszeniami lokalnymi powołanymi w sąsiedztwie,
  • samorządem lokalnym,
 • działalność wydawniczą,
 • konsultacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Towarzystwo zaprasza do współpracy wszytkich, którym bliskie są jego cele.